Karuvatta Salem Mar Thoma Church

Mar Thoma Syrian Church

Karuvatta, Kerala, India